736 105 739

info@mojecity.cz

GDPR - 5 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Marketing

 • GDPR - 5 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Marketing

IV. Marketing – fotografie a videa z akcí

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je NC CITY Olomouc a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 8311 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a) PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b) OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  

e) STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

f) PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.  

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem marketingu: post propagace akce (pořízení tematických a ilustrativních fotografií a krátkých videozáznamů z akcí pořádaných správcem a jejich prezentace a webových stránkách Správce a v jiných kanálech) .  

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: oprávněný zájem správce osobních údajů a třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení). 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: foto a video záznam (bez audio stopy) doprovozen informací o názvu akce, místě a dni konání.

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Na dobu neurčitou, resp. do vznesení námitky vůči zpracování. 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): UŽIVATELÉ WEBOVÝCH STRÁNEK A PROFILŮ SPRÁVCE.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k profilování. 

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít