736 105 739

info@mojecity.cz

GDPR - 2 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Věrnostní klub

 • GDPR - 2 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Věrnostní klub

I. Věrnostní klub

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je NC CITY a.s , se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8311 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA 

Ve vztahu ke zpracování Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a) ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. 

Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za účelem zasílání obchodních nabídek (obchodních sdělení) obchodníků působících v obchodním centru Olomouc City ze strany Správce. Dojde k likvidaci osobních údajů a k vyřazení Vaší adresy elektronické pošty z databáze zájemců o zasílání obchodních nabídek;

b) PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c) OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

e) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

e) STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

f) PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE. 

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ÚČELY, pro které osobní údaje zpracováváme

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání personalizované nabídky zboží a služeb obchodníků působících v obchodním centru Olomouc CITY na zadanou adresu elektronické pošty.

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který které zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), kontaktní údaje (bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), vybrané oblasti zájmu a další zvolené parametry, které jsou podkladem pro personalizaci zasílané nabídky (například pohlaví, sport, elektro, zábava, móda, domácnost, zdraví a krása atd.). 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Do odvolání souhlasu.

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení). 

 1. MÍSTO, kde jsou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: sídlo správce, příp. multimediální zabezpečené prostředí. 

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k profilování.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít