736 105 739

info@mojecity.cz

GDPR - 6 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Odběratelé, dodavatelé

 • GDPR - 6 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Odběratelé, dodavatelé

V. Odběratelé, dodavatelé, příp. jejich zástupci

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je NC CITY Olomouc a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 8311 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a) PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b) OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  

e) STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.  

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů a odběratelů zboží nebo služeb za účelem jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv. 

Není-li smluvní stranou odběratel nebo dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy. 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

 • je-li dodavatelem nebo odběratelem fyzická osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů a evidenci odběratelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) 
 • je-li dodavatelem nebo odběratelem právnická osoba, ve vztahu k evidenci dodavatelů a odběratelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatel nebo odběratele, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení)  
 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: 

 • je-li dodavatelem nebo odběratelem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademických titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;
 • je-li dodavatelem nebo odběratelem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.  
 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit. 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě odvislé od veřejnoprávních povinností v oblasti daňové. Ostatní evidence a komunikace je uchovávána po dobu obvyklé skartační lhůty odvislé od délky promlčecích lhůt. Není-li s osobou dlouhodobě obchodováno, či je-li další obchodování již nepravděpodobné, je vyřazena z evidence. 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít