736 105 739

info@mojecity.cz

GDPR - 4 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Kamerový systém

 • GDPR - 4 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Kamerový systém

III. Kamerový systém

 1. SPRÁVCE 

Správcem osobních údajů je NC CITY a.s , se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8311 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke zpracování Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

a) PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje, příp. údaje osoby, jejíž jste zástupcem, zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b) OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

e) STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

f) PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE. 

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ÚČELY, pro které osobní údaje zpracováváme

Záznam z kamerového systému je pořizován za účelem ochrany majetku, života a zdraví Správce a třetích osob. 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, které zpracováváme (místa, ze kterých je pořizován záznam)

Záznam je pořizován z prostor: ze společných prostor OC Olomouc CITY

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: oprávněný zájem správce osobních údajů a třetích osob (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení). 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Doba uchování záznamů z kamerového systému je 1 měsíc.

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: provozovna Správce, příp. zabezpečené multimediální prostředí

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI. 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k profilování. 

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít