736 105 739

info@mojecity.cz

GDPR - 7 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Spotřebitelská soutěž

 • GDPR - 7 - Konkrétní parametry zpracování osobních údajů - Spotřebitelská soutěž

VI. Spotřebitelská soutěž

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je NC CITY a.s , se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8311 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a) ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. 

Důsledkem odvolání souhlasu bude ukončení účasti v soutěži. Bude-li souhlas odvolán po skončení soutěže a budete-li vítězem, bude důsledkem smazání informace z webových stránek Správce, příp. z jeho profilů na sociálních sítích, včetně související fotodokumentace. 

b) PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c) OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

e) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f) STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

g) PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.  

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL, pro který osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje za účelem účasti v soutěži - účast v soutěži, vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků soutěže mj. na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, včetně připojení související fotodokumentace doprovozené informacemi o jménu a příjmení výherce, názvu soutěže, umístění v soutěži a získané ceně. 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který zpracováváme 

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefonní spojení. V případě vítězství v soutěži taktéž fotodokumentaci z vyhlášení vítězů a informace o ceně. 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení). 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 1. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Doba uchování údajů: do skončení soutěže, u výherců dále po dobu 10 let z důvodu daňové evidence, jde-li o podklady pro vyhodnocení soutěže a o dokumentaci nezbytnou pro daňové účely. V případě vítězů jsou informace o vítězství v soutěži a související fotodokumentace zachycující předávání cen zveřejněny na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, do odvolání souhlasu.  

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): v případě výherců účastníci vyhlášení výsledků a návštěvníci webových stránek Správce, příp. profilů správce na sociálních sítích.

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k profilování.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít